Podziel się z nami swoją historią walki z otyłością

Otyłość jest uznawana za najpoważniejszy przewlekły problem zdrowotny współczesnego świata. Walka z tą chorobą to długi i trudny proces, w którym oprócz właściwego leczenia, niezbędne jest wsparcie chorego.

Chcemy wspierać Was świadectwami naszych Pacjentów, którzy są w trakcie tej walki.

Jeśli jesteś Pacjentem naszej kliniki i przeszedłeś operację bariatryczną, to zachęcamy – podziel się z nami swoją historią i bądź motywacją dla innych otyłych osób do podjęcia walki o swoje zdrowie.

Prześlij nam swoje zdjęcie i napisz kilka słów o sobie – ile masz lat, skąd jesteś, czym się zajmujesz. Opisz nam swoją historię walki z otyłością (kiedy odbyła się operacja, jaka była maksymalna waga przed operacją, od czego rozpoczęła się Twoja otyłość, czy próbowałeś się odchudzać, jakbyś opisała/opisał siebie przed operacją, czy odczuwałaś/odczuwałeś strach przed operacją, co było najtrudniejsze po operacji, co się zmieniło po operacji, ile kilogramów utraciłaś/utraciłeś, czy poddałbyś/poddałabyś się operacji raz jeszcze).

➡Historie wraz ze zdjęciem można przesyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku Stop Otyłości lub mailowo, na adres: [email protected]. Zamieścimy je na naszej stronie internetowej w zakładce Historie pacjentów oraz na naszym pan page’u na Facebooku.

Czekamy z niecierpliwością! 

_____________________________________

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym potwierdzam, iż w związku z akcją „Podziel się swoją historią walki z otyłością” wrażam zgodę  na wykorzystanie mojego wizerunku. Tym samym potwierdzam, iż przesłanie zdjęcia, historii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie mojego wizerunku, przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatnym wykorzystaniem wizerunku, tj.:

– utrwalenie mojego wizerunku, 

– wykorzystanie wizerunku i moich wypowiedzi w całości lub w postaci dowolnych fragmentów

– publikacji mojego wizerunku

 przez Medicus sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, Plac Strzelecki 24, NIP: 896-10-17-023 (dalej „Medicus”)

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku, wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie ( w tym do pamięci komputera lub innego urządzenia) wytwarzanie egzemplarzy, jakakolwiek techniką, w tym drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach , audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci;
  • wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1. – wprowadzenie ich do obrotu, najem, użyczanie;
  • Wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
  1. wszelkie nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu ( w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z  lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
  2. wszelkie publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity, sieci kablowe. telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwisy lub inne urządzenia i systemy , w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym i zamkniętym, w jakiejkolwiek technice , systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym taż w serwisach wymienionych w lit. a;
  3. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonych ilości nadań i wielkości nakładów;
  4. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
  5. wykorzystanie fragmentów historii do celów promocyjnych Medicus, jak również promocji imprez Medicus, opartych na tytule;
  6. komercyjne wykorzystanie      materiału oraz/lub       jego      elementów/fragmentów w ramach Internetu.

Jednocześnie upoważniam Medicus do decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku;

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje przetwarzanie w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb współpracy z Medicus Sp z o.o. Siedziba: 50-224 Wrocław, Plac Strzelecki 24, NIP: 896-10-17-023 (dalej „Medicus”), w tym w szczególności w celu zamieszczenia, udostępnienia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w związku ze współpracą z Medicus, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku /głosu/nagrań/moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

Równocześnie Medicus przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie.

Oświadczam, że nie jestem ograniczony w zdolności do czynności prawnych.

Oświadczam też, że przesłanie zdjęcia i historii na wskazany w akcji adres [email protected] lub przesłany poprzez wiadomość prywatną na profilu Stop Otyłości oznacza, iż w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

 
 
Najnowsze wiadomości i artykuły:
Podziel się z nami swoją historią walki z otyłością
Psychologiczne aspekty otyłości
Kiedy zaczyna się otyłość? Rozpoznaj niepokojące sygnały wysyłane przez organizm